Velg en side

Hvem har ansvaret for drift- og vedlikehold av private fordrøyningsanlegg som er etablert for flere boliger, når utbygger har avsluttet utbyggingen og trukket seg ut.

Etter forurensningsloven § 24 første ledd, annet punktum har eieren av den eiendommen som anlegget først ble anlagt for ansvaret for å drifte og vedlikeholde private avløpsanlegg. Etter forurensningsloven § 21 skal avløpsanlegg forstås. som anlegg for transport og behandling av avløpsvann. og med avløpsvann forstås både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.

Hvis anlegget ble anlagt samtidig for alle boligene, vil nok eierne være solidarisk ansvarlige. Den som har anlagt anlegget vil kunne kreve dekket sine kostnader fra de som senere blir tilknyttet anlegget, men dette blir et rent privatrettslig spørsmål.

Kategorier Diverse