Velg en side

Hvem har kostnadsansvaret når vi må justere kummer i vegen?

Når kumtoppen ligger høyere enn vegbanen mener vi det er vegen som har seget med årene (pga dårlige vegmasser og dårlig komprimerte masser i veg/rundt kum) og ikke kummen som har ”løftet seg”.

Vi mener at kumtopper med flytende ramme er vegeiers ansvar å justere f.eks. ved reasfaltering. Kumtopper av eldre årgang med fast ramme, bør rehabiliteres til flytende ramme der det er behov for justeringer i forhold til vegbanen og ansees derfor å være eier av VA sitt ansvar.

12.08.2016

Ifølge forskrift om ledninger i offentlig veg § 15 tredje ledd er ikke vegmyndigheten ansvarlig for ulemper som ledningsanlegget utsettes for som følge av vegmyndighetens vedlikehold, reparasjons- og utbedringsarbeid. Dersom kummen er en del av «ledningsanlegget» og årsaken til at kumtoppene ligger høyere enn vegen er vegmyndighetens «vedlikehold, reparasjons- og utbedringsarbeid» er vegeier/vegmyndighet uten ansvar.

Videre står det i § 16 at ledningseier er forpliktet til for egen regning å foreta endringer på ledningsanlegg, eller fjerne ledningsanlegget, dersom det er nødvendig av hensyn til veginteressen.

Dersom ingen av disse bestemmelsene dekker situasjonene du beskriver faller man tilbake på de ordinære reglene om at erstatningsansvar hvis skadevolder (vegeier/vegmyndighet) har opptrådt uaktsomt.

Kategorier Erstatning