Velg en side

Kan vi kreve/be om anleggsbidrag for anlegg som ikke er utbygd men som vi har planer om hvis interesse fra berørte eiendommer eller som følge av at vi f.eks. må forlenge en kommunal vann- eller avløpsledning inn til tomte- eller plangrense for et nytt privat boligfelt?

27.09.2017

Utbyggingsavtaler mellom utbyggere og kommunen, der utbyggeren påtar seg å oppfylle krav fastsatt i kommunale arealplaner, kan, etter plan- og bygningsloven § 17-3 tredje ledd, første punktum, gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtaket. Den kan samtidig omfatte bidrag til å bygge hovedledninger for vann og avløp, tilsvarende det som kan kreves opparbeidet etter § 18-1. Avtalte private bidrag for å dekke hele eller deler av kommunens utgifter til å bygge hovedledninger for vann og avløp kalles gjerne for anleggsbidrag. Bidragene betales ofte til et fond som kommunen benytter til utbyggingen.

Klima- og miljødepartementet skriver i et brev til Sivilombudsmannen at dersom en ledning eid av en kommune er å regne som et vass- og avløpsanlegg etter § 1 andre ledd, herunder hvis det er snakk om en hovedledning for vann og avløp, kan ikke kommunen kreve betaling for tilknytning, drift og vedlikehold, utover det som følger av lov/forskrift. Det betyr at hvis kommunen først har bygd ut et anlegg og en grunneier ønsker å knytte sin bolig til anlegget, så kan ikke kommunen kreve andre typer «tilskudd»/gebyr enn det som følger av lov og forskrift, m.a.o. tilknytningsgebyr og årsgebyr.

Kategorier Diverse, Gebyr/Selvkost