Velg en side

Den kommunale hovedledningen har blitt tilført grus/slam, fordi vegeieren/vegforvalteren ikke har sørget for at sandfangene blir tømt. Dette har medført skade på en eiendom. Vi mener at våre abonnementsvilkår gjelder for påslippet av overvann fra vegen. I følge våre abonnementsvilkår (Standard abonnementsvilkår, administrative bestemmelsene pkt. 3.14) er abonnenten ansvarlig for skade eller ulempe han ved forsett eller uaktsomhet påfører offentlig vann- og avløpsanlegg. Kan vi kreve at vegeieren/vegforvalteren dekker kostnadene som kommunen er blitt påført grunnet manglende tømming av slukene? Vi mener at kravet ikke er foreldet, selv om det har gått over tre år siden det oppsto, fordi vi over lang tid har purret på saken.

04.02.2020

Kommunene står fritt til å regulere forholdet til sine abonnenter, så lenge det ikke strider mot annet regelverk, eksempelvis bestemmelsen i avtaleloven § 36. I likhet med mange andre kommuner, forstår jeg det som at dere har valgt å beslutte at KS sine standardiserte avtalevilkår skal gjelde for avtaleforholdet til abonnentene. Kommunene står fritt til å tilpasse avtalevilkårene før de vedtas av kommunestyret, slik at de passer til deres lokale behov. 

Hva slags avtaleforhold kommunen har til vegeieren/vegforvalteren, vil avhenge av hva slags avtale dere inngikk da ledningen ble lagt/vegen ble etablert, eksempelvis om dere har fastsatt særlige vilkår, utover de som gjelder av de standardiserte avtalevilkårene. Det vanlige er nok at vegen var der først, og så har ledningene blitt lagt langs vegen i etterkant. Da har det gjerne blitt «avtalt» at ledningene kunne ligge gratis i veggrunnen mot at vegeier kunne benytte ledningene til å avlede sitt overvann. Dette gjør at avtaleforholdet til vegeier ofte er litt annerledes enn forholdet til andre abonnenter. I standardvilkårene punkt 1.2 står det derfor at vilkårene gjelder for påslipp til kommunal ledning fra offentlig veg «så langt de passer». Kravet i punkt 3.12.1 siste avsnitt, om at kommunen kan stille krav til påslipp av overvann til offentlig avløpsanlegg, bl.a. mengde, sandfang, fordrøyningsbasseng m.m. vil være et vilkår som passer godt for påslipp fra veg.

Kommunen kan i tillegg sette særlige krav til påslipp fra virksomheter (som veg), ved å benytte forurensningsforskriften § 15A-4 om sandfang med tilhørende vilkår (om tømming av sandfangene).

Kommunen har med andre ord full anledning til å stille krav til vegeier/vegforvalter om både å installere sandfang og til å tømme disse. Dersom dere benytter forurensningsforskriftens regler, har dere i tillegg mulighet til å følge opp at det blir gjort gjennom rollen som forurensningsmyndighet, noe som åpner for å kunne benytte tvangsmulkt.

Etter foreldelsesloven § 2 er den alminnelige foreldelsesfristen for denne type krav tre år. Fristen regnes etter § 3 fra den dagen kommunen tidligst hadde rett til å kreve kravet dekket. For krav som oppstår ved mislighold regnes foreldelsesfristen fra den dag da misligholdet inntraff, dvs. fra den dagen sanfanget i vegsluket ikke ble tilfredsstillende vedlikeholdt/tømt. I denne saken vil nok fristen skulle regnes fra det tidspunktet da kommunen pådro seg de aktuelle utgiftene som dere krever å få dekket. For at foreldelsesfristen ikke skal løpe må erstatningskravet enten være erkjent etter foreldelsesloven § 14 eller dere må ha tatt rettslige skritt etter § 15. At dere har purret på veieier/vegforvalter er ikke tilstrekkelig til at foreldelse ikke skal inntre. Siden kravet ikke er erkjent, måtte dere ha tatt ut stevning innenfor fristen på tre år eller ha inngått en avtale om å forlenge foreldelsesfristen.

Kategorier Erstatning