Velg en side

Skal huseiere som allerede har betalt for opparbeidelse av hovedledningen i tillegg betale tilkoblingsgebyr?

30.01.2020

Kan kommunen frafalle tilknytningsgebyret i sin helhet?

Vass- og avløpsanleggslova § 4 første ledd åpner ikke for å frafalle tilknytningsgebyret i sin helhet, siden lovteksten angir at gebyrene SKAL være engangsgebyr for tilknytning og årlige gebyrer.

Kan kommunen ha ulike gebyr for ulike områder innenfor kommunen?

Kommunene er gjennom forurensningsforskriften § 16-5 første ledd gitt anledning til å fastsette ulike gebyrsatser i gitte situasjoner som er uttømmende angitt. Ingen av disse situasjonene omfatter «ulike områder i kommunen». Oppregningen er knyttet til kostnadene ved å etablere eller drifte det kommunale anlegget huseierne er tilknyttet, og ikke geografisk tilhørighet i seg selv. Samtidig vil det selvfølgelig kunne være mer kostbart å forsyne abonnenter i bestemte geografiske områder, slik at kostnader og geografi blir sammenfallende.

Kan kommunen differensiere etter forurensningsforskriften § 16-5, uten å spesifisert dette tydelig i lokal forskrift?

Selve gebyrsatsen fastsettes i gebyrregulativet, som det er aksept for at ikke behandles som forskrift. Hvordan man kommer frem til hvilke abonnenter som skal betale de ulike satsene bør gå frem av den kommunale gebyrforskriften, se forurensningsforskriften § 16-1 annet ledd. Et unntak er at det kan fastsettes egne regler for gebyrberegningen for eiendommer som ikke brukes som bolig etter § 16-4 fjerde ledd (typisk industri- og næringsvirksomheter). I tillegg til å fastsettes i beregningsregler i forskrift, kan dette etter § 16-4 fjerde ledd også avtales for denne målgruppen.

Kategorier Gebyr/Selvkost