Velg en side

Drift av anlegg

Gebyr

Dette kapitlet omhandler grunnlaget for de kommunale vann- og avløpsgebyrene. Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter som utdypes i forurensningsforskriften kapittel 16, regulerer kommunenes økonomiske forhold til sine abonnenter. Du vil også finne en kort gjennomgang av retningslinjene for beregning av selvkost (mer om dette i et eget kapittel) og relevante dommer på området. Private vann- og avløpsverk må regulere det økonomiske forhold til abonnentene i sine vedtekter.

Adgang til stengning

Spørsmålet om vannverks rett til å stenge vanntilførselen til abonnentene må bedømmes konkret i hvert enkelt tilfelle. Et vannverk kan ikke uten videre stenge vannet til en eiendom for å fremtvinge betaling av gebyr. Her vil blant annet avtalelovens § 36 kunne sette begrensninger.

Krav til drikkevannskvalitet mm

Drikkevannsforskriften setter krav til leverandører av vann med hensyn til varsling, vannkvalitet mm. Forskriften angir også sanksjoner for brudd på disse bestemmelsene.

Krav fra forurensningsmyndighetene

Forurensningsmyndighetene har satt krav i forurensningsloven, forurensningsforskriften og gjødselvareforskriften til den som skal forvalte og behandle avløpsanlegg og installasjoner.

Kommunens ansvar for mangler

Ved svikt i vannforsyningen eller i forbindelse med avløpet kan kommunen bli ansvarlig overfor sine abonnenter.

Anleggseiers vedlikeholdsplikt

Vann- og avløpsverket er etter plan- og bygningsloven § 31-3 forpliktet til å holde sine byggverk, pumpestasjoner og ledningsnett i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, og slik at de ikke virker sterkt skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene.

Den ansvarlige for vassdragstiltak som kan volde skade er etter vassdragsloven § 37 ansvarlig for å holde det i forsvarlig stand.

Kommunen er etter forurensingsloven § 24 ansvarlig for drift og vedlikehold av sine avløpsanlegg.

Erstatningsansvar

Ved brudd, tilbakeslag, tilstopping eller manglende kapasitet på vann- og avløpsledninger kan eieren bli erstatningsansvarlig etter vannressursloven eller forurensningsloven. Kapitlet tar også for seg ansvaret for ekstraordinære nedbør- eller flomforhold (force majeure).

Krav om tilfredsstillende vannforsyning og avløpstransport, tilknytning og opparbeiding

Kommunens adgang til å kreve tilfredsstillende adgang til vann og bortledning av avløpsvann før bygning oppføres. Kommunens adgang etter pbl. §§ 27-1 og 27-2 til å pålegge tilknytning av eksisterende bebyggelse til offentlig vann- og avløpsledninger der disse er i nærheten. Kommunens adgang til å kreve opparbeidelse av vei og hovedledning for vann- og avløpsvann etter pbl. § 18-1.

Forholdet mellom kommunens myndighetsutøvelse og abonnementsbetigelsene

Spesielle problemstillinger knyttet til at VA-verk ofte opptrer både som anleggseier og som myndighetsutøver etter ulike typer regelverk. Forholdet mellom offentlig myndighetsutøvelse etter plan- og bygningsloven, lov om vass- og kloakkavgifter, forurensningsloven og egne abonnementsbetingelser.

Rett til å ha ledninger på andres eiendom

Nærmere omtale av servituttlova, hevdslova og tinlysningsloven.

EUs vanndirektiv

Europaparlamentets rammedirketiv for vann ble vedtatt 23 oktober 2000. Formålet er å forebygge ytterligere forringelse av og beskytte og forbdre vannmiljøet og tilstanden terrestriske økosystemer, som er direkte avhengig av vannmiljøet. I tillegg skal direktivet fremme en bærekraftig bruk av vann og bidra til å redusere virkningen av flom og tørke. I Norge er direktivet implementert gjennom forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften).

Kommunens adgang til å pålegge overvannstiltak

Kommunen kan gjennom aktiv bruk av kommune- og reguleringsplan, gjennom byggesaksbehandlingen og gjennom bruk av vannressursloven § 7 og forurensningsloven § 22, i stor grad styre tilførslene av overvann til nedenforliggende arealer, bekker og kommunens avløpsrør.Kommunen er videre gitt adgang til å stille krav til påslipp av overvann til offentlig avløpsanlegg i Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp, utgitt av KS/Kommuneforlaget høsten 2008 i pkt. 3.12.1.