Velg en side

En tomannsbolig ble gjort om til enebolig i 2008, men ved en feil ble ikke matrikkelen endret før i år. Kunden har mottatt faktura med to fastledd inntil feilen ble oppdaget. Det står tydelig på faktura at det er to fastledd vann og to fastledd avløp. Kunden klager nå og vil ha tilbake for hele perioden, mens vi har kreditert for 3 år, jf. den alminnelige foreldelsesfristen i foreldelsesloven § 2.

Kan vi gi avslag for mer enn tre år, selv om det er vår feil, når det tydelig fremgår på faktura at de har betalt for 2 i stedet for 1?

17.08.2016

Spørsmålet ble belyst av Sivilombudsmannen i en uttalelse fra 2006, hvor han konkluderte slik:
«Hovedregelen er at det foreligger full refusjonsplikt når en kommune har krevd for høye kommunale gebyrer. Det skal mye til for at kommunen kan høres med oppgjørshensynet etter læren om condictio indebeti i slike tilfeller. I denne saken måtte abonnenten anses å ha et tilbakesøkingskrav mot kommunen, og ombudsmannen ba kommunen behandle saken på nytt.» «Condictio indebeti» er den alminnelige læren om retten til å kreve tilbakebetalt beløp som betaleren ikke var forpliktet til å betale (tilbakesøking). 

Foreldelsesfristen vil løpe fra det tidspunktet som abonnentens krav om tilbakebetaling mot kommunen forfaller, og tidligst ett år etter den dagen da abonnenten fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap, jf. foreldelsesloven § 10 nr. 1. Foreldelsestiden kan ikke forlenges etter denne bestemmelsen med mer enn til sammen 10 år. Det vil si at maksimal lengde er 3+10 år = 13 år.

Se også RG-1998-163

Kategorier Gebyr/Selvkost