Velg en side

Kommunalt tilskudd ved pålegg om tilknytning til kommunalt nett

Kan kommuner gi tilskudd fra selvkostbudsjettet til huseiere når de krever at boligen skal knyttes til kommunale vann- og avløpsledninger? 21.07.2015 Det er problematisk å bruke det gebyrfinansierte selvkostbudsjettet til å finansiere tilskudd til private som pålegges...

Rett til å koble seg fra kommunal vannledning

En innbygger ønsker å bli frakoblet kommunal vannledning, og bore etter eget vann fordi han har en lekkasje på sin private stikkledning som går under fylkesveien. Eiendommen er i dag tilknyttet via en felles privat stikkledning 250 meter fra kommunal...

Tilknytning til privat vann- og avløpsanlegg

Etter forurensningslovens § 23 kan forurensningsmyndigheten bestemme at avløpsvann kan ledes inn i en annens avløpsanlegg. Det er en tilsvarende bestemmelse i plan- og bygningsloven § 27-3. Betyr dette at kommunen kan pålegge en privat eier av vann- og avløpsledninger...